Polityka prywatności

Polityka prywatności Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k. (dalej jako Andersen Tax & Legal) jest dokumentem opisującym najważniejsze kwestie w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ich przetwarzania, sposobach ich gromadzenia i wykorzystywania, a także zawierają informacje o prawach osób, których dane te dotyczą. Powyższe ma na celu jak najbardziej precyzyjne poinformowanie Państwa o powyższym, zwłaszcza w związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Polityka prywatności Andersen Tax & Legal ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Andersen Tax & Legal jest Administratorem danych osobowych i przetwarza te dane.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia szeroko rozumianych usług doradztwa prawno-podatkowego oraz w celach marketingowych jest Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000717054, REGON: 369399849, NIP: 5213811759.

Dane kontaktowe administratora Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.:

W celu skorzystania przez Państwa z poniżej opisanych praw mogą się Państwo skontaktować z Andersen Tax & Legal:
• telefonicznie: +48 22 690 08 88
• pod adresem e-mail: office@AndersenTaxLegal.pl
• pisemnie: przesyłając korespondencję pod adres Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, wśród nich należy wymienić m.in.: realizację usług Andersen Tax & Legal takich jak świadczenie usług prawno – podatkowych, a także budowanie wizerunku na rynku, nawiązywanie lub pogłębianie relacji z partnerami biznesowymi i klientami, informowanie o zmianach przepisów, zdobywanie zleceń od naszych klientów oraz marketingu usług własnych Spółki. Andersen Tax & Legal przetwarza również Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym lub o ile wyrażą Państwo na to zgodę, w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Realizacja usług Andersen Tax & Legal może zostać uzależniona od podania przez Państwa danych osobowych lub innych danych identyfikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa, regulującymi w szczególności przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Procedury AML”).

Dane przetwarzane są zawsze w celach jasno określonych i uzasadnionych oraz uwzględniających odpowiednie podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy ich przechowywania.

Dodatkowo zapewniamy, że zakres gromadzenia przez Andersen Tax & Legal danych osobowych jest zawsze adekwatny do celu, w jakim dane osobowe zostały przez Państwa udostępnione, tym samym Andersen Tax & Legal nie wykracza poza ten cel i zakres ich gromadzenia, który jest ograniczony do niezbędnego minimum.

W zakresie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Andersen Tax & Legal zapewnia, że podjęła niezbędne środki, aby dane te nie były przez osoby trzecie zmieniane, naruszane lub niewłaściwe wykorzystywane, jednocześnie zapewniając poufność i integralność tych danych.

Kategorie odbiorców danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

• Upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy i organy państwowe) z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w tym dotyczących tajemnicy zawodowej radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, a także podmioty upoważnione zgodnie z Procedurami AML
• Świadczące usługi:
- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek
- drukarskie i archiwizacyjne
- informatyczne i telekomunikacyjne
- kadrowo-płacowe-rekrutacyjne
- księgowe

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, zazwyczaj do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w tym dotyczących tajemnicy zawodowej radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych.

Okres przechowywania Pani/Pana danych może być różny w zależności od celu przetwarzania danych, np. w odniesieniu do procesów rekrutacyjnych będziemy przetwarzać Państwa dane tylko na czas bieżącej rekrutacji, a gdy wyraziliście Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

Zawsze mają Państwo kontrolę nad danymi osobowymi, które zdecydowali się Państwo nam podać lub które otrzymaliśmy od innych osób. W szczególności mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych poprzez uzyskanie informacji o ich treści i żądania otrzymania ich kopii.

Posiadają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. W każdym z powyżej opisanych przypadków Andersen Tax & Legal podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu działania zgodnego z Państwa wolą, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym ważny interes publicznoprawny.

W zakresie przeprowadzenia rekrutacji - żądanie usunięcia Państwa danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie.

Prawo do sprzeciwu:

Mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Andersen Tax & Legal.

Przyczyną sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Andersen Tax & Legal. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania usługi przez Andersen Tax & Legal.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Andersen Tax & Legal nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przekazywanie danych:

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obszar obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie świadczenia usług zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG. Odbędzie się to wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. W sytuacji, krajów które nie są objęte decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Państwa dane przekażemy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.