Zmiany w VAT przyjęte przez rząd – powstanie baza podatników VAT, a płatności tylko na zgłoszony rachunek

Czwartek, 14.03.2019 | PDF | Aleksandra Kalinowska, Anna Hleb-Koszańska

12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji został przekazany do Sejmu.

 

Informacje w specjalnym wykazie

Zgodnie z projektem, od 1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny, bezpłatny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykaz zapewni dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Zostaną w nim również uwzględnione dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT. Wykaz pozwoli również prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT, obejmującą 5 lat wstecz.

W zamyśle projektodawcy wykaz prowadzony przez KAS zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatników w tzw. karuzelach VAT-owskich, stanowiąc bowiem narzędzie służące podatnikom do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT.

 

Płatności tylko na zgłoszony rachunek bankowy

W wykazie zawarte zostaną informacje dotyczące numerów rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Co istotne, ustawa przewiduje, że podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. Bowiem płatności, których dokonano na rachunek, który nie znajduje się w wykazie, podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 000 zł.

Ponadto, dokonanie płatności na inny rachunek niż zgłoszony w wykazie będzie skutkowało powstaniem odpowiedzialności solidarnej nabywcy za nieodprowadzony VAT od transakcji będącej przedmiotem zakupu.

 

Uwolnienie od negatywnych konsekwencji wpłaty na niezgłoszony rachunek bankowy

W projekcie przewidziano możliwość uwolnienia się od negatywnych konsekwencji wpłaty na rachunek bankowy, niezawarty w wykazie. Warunkiem jest, aby podatnik złożył zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna zostanie również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Wejście nowych przepisów w życie

Zasadniczo nowe regulacje mają wejść w życie 1 września 2019 r. Natomiast przepisy, z których wynikają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w wykazie, mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., co ma pozwolić przedsiębiorcom na przygotowanie się do wprowadzonych zmian.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z planowaną nowelizacją prosimy o kontakt z Aleksandrą Kalinowską lub Anną Hleb-Koszańską z Andersen Tax & Legal w Warszawie.