Zmiany legislacyjne istotne w 2020 roku

Poniżej prezentujemy podsumowanie zmian wprowadzanych w 2019 r., ale mających istotny wpływ na codzienność przedsiębiorców w 2020 r. Waga każdej z poniższych zmian jest istotna, można powiedzieć rewolucyjna i wiąże się całkowitą zmianą podejścia ustawodawcy.

Procedura cywilna – przywrócenie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych

Aby zapewnić szybsze i sprawniejsze rozpoznawanie spraw między przedsiębiorcami, ustawodawca przywrócił odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Zmiany te są rewolucyjne m.in. przez fakt, że:

 • ograniczono dopuszczalność zarzutu potrącenia,
 • przyjęto regułę jedna sprawa – jedno roszczenie,
 • wprowadzono możliwość wyznaczenia posiedzenia przygotowawczego.

Celem jest m.in. rozstrzygnięcie sprawy na pierwszej rozprawie. Obecnie przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że wszystkie fakty i dowody muszą być przedstawione w pozwie i obligatoryjnej odpowiedzi na pozew, pod rygorem ich pominięcia. Ustawodawca zamierza ułatwić przebieg postępowania poprzez jego cyfryzację, dlatego w pierwszym piśmie procesowym strony są obowiązane do podania adresu poczty elektronicznej. Usprawnienie postępowania wiąże się z przeniesieniem ciężaru na dokumenty, ponieważ dowód z zeznań światków może być dopuszczony wyłącznie, gdy po przeprowadzeniu pozostałych nie zostały wyjaśnione wszystkie fakty istotne dla sprawy. Ustawodawca wprowadza również przepisy dyscyplinujące strony, co może skutkować obciążeniem kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy, a także możliwością nałożenia grzywny. Ponadto ograniczono praktykę przedsądowych wezwań do próby ugodowej – opłata od wezwania wynosi obecnie 20% opłaty od pozwu. Postępowanie cywilne staje się droższe – opłaty maksymalne od pozwu wzrosły z 100 000 zł do 200 000 zł.

Baza Danych o Odpadach (BDO)

Walka o klimat podejmowana jest różnymi sposobami, także poprzez działalność legislacyjną. Od 1 stycznia 2020 r. dla wielu przedsiębiorców kluczowym stał się skrót BDO, czyli baza danych o produktach i odpadach. Baza ta ma przeciwdziałać nieprawidłowościom występującym w sektorze gospodarki odpadami. Obowiązkiem wpisu do BDO objęci są przedsiębiorcy (także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), którzy:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów(oprócz odpadów komunalnych),
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Przedsiębiorcy ci powinni byli dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku w urzędzie marszałkowskim. Od stycznia 2020 roku na przedsiębiorców, którzy nie dokonali obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd.

Zmiany w zamówieniach publicznych od 2021 r. szansą dla małych i średnich firm

Bieżący rok jest dobry czasem, aby przygotować się na rewolucję, którą przyniesie 2021 r. w sektorze zamówień publicznych. Celem zmian jest m.in. zerwanie z kryterium ceny na rzecz jakości, konkurencyjności i jak najszerszej odpowiedzi na potrzeby zamawiających, wprowadzenie reżimu umów z wykonawcami i podwykonawcami, a także zażegnanie problemów z płynnością finansową przedsiębiorców, poprzez możliwość udzielenia zaliczek oraz wprowadzenia obowiązku płatności częściowych. Zmodyfikowano również zasady przygotowywania zamówień publicznych dążąc do zwiększenia udziału sektora prywatnego w prawidłowym przygotowaniu postępowań o zamówienie publiczne. Na zamawiających nałożono obowiązek poprzedzenia przygotowania SIWZ analizą, która umożliwi weryfikację potrzeb oraz dostępnych na rynku rozwiązań. Ponadto możliwe będzie przeprowadzenie szerokich konsultacji rynkowych, które pomogą zamawiającemu w przygotowaniu SIWZ.

Zatory płatnicze

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w zapłacie – to cel ustawy. Główne rozwiązania  to:

 • skrócenie terminów zapłaty (będą wynosić: 30 dni dla podmiotów publicznych, 60 dni dla firm większych w relacji z mniejszymi), z możliwością odstąpienia od umowy, gdy termin przekracza 120 dni,
 • uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących zatory,
 • zobowiązanie największych firm do raportowania do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii swoich praktyk płatniczych,
 • ulga dla firm, które nie otrzymują zapłaty na czas w PIT i CIT (na wzór tej w VAT),
 • wzrost odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych z 9,5 do 11,5%,
 • wyższe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności(rekompensata wynosić będzie od 40 do 100 euro),
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty stały się czynem nieuczciwej konkurencji, co wiąże się z ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności przewidzianej w rygorach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Transparentność spółki akcyjnej

Początek 2020 r. to nowe obowiązki dla spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych dotyczące dematerializacji akcji i konieczności prowadzenia strony internetowej. Adres strony internetowej podlegać będzie obowiązkowemu ujawnieniu i aktualizacji w KRS. Dematerializacja to zmiana formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na zapis w systemie teleinformatycznym. Dotyczyć będzie akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obrotowi na giełdzie. Od początku marca 2020 r. wszystkie wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do KRS będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zmiany te dotyczą postaci składanych wniosków. Sama elektronizacja postępowania przed KRS nie będzie wymuszała, aby wszystkie dokumenty, były sporządzone w postaci elektronicznej. Mogą być one jak dotychczas złożone do akt rejestrowych w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

KONTAKT

Tomasz Srokosz Partner, Katowice

E: tomasz.srokosz@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 52
M: +48 512 286 226

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Informacje o nowych wpisach i publikacjach prosto na Twój adres e-mail.

Aktualności