Wnioski o APA złożone do końca roku umożliwią wyłączenie kosztów poniesionych w roku 2018 i 2019 z limitowania na podstawie art. 15e ustawy o CIT

5 listopada 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Ustawa wprowadza następujące zmiany:

  • porządkuje przepisy proceduralne dotyczące wydawania decyzji o zawarciu uprzedniego porozumienia cenowego (APA),
  • modyfikuje ograniczenia wynikające z art. 15e ustawy o CIT w zakresie kosztów usług niematerialnych.

Ustawa ta ponadto reguluje nową procedurę w zakresie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i przewiduje nowy instrument współdziałania podatników z administracją podatkową, tj. tzw. umowę o współdziałanie, która zapewnić może zmniejszenie częstotliwości kontroli podatkowych oraz możliwość uzgadniania z organem podatkowym istotnych kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Ustawa kompleksowo reguluje postępowanie związane z uzyskaniem APA. Tym samym regulacja w zakresie APA wykreślona została z Ordynacji podatkowej. Ustawodawca zrezygnował również ostatecznie z uproszczonych APA, które miały być wydawane na cele wyłączenia ograniczeń z art. 15e ustawy o CIT. Tym samym, w celu wyłączenia ograniczenia z art. 15e ustawy o CIT, konieczne będzie uzyskanie APA w trybie nowej ustawy. Co jednak istotne, w przypadku złożenia wniosku o APA do 31 grudnia 2019 r. wyłączenie ograniczenia z art. 15e ustawy o CIT będzie dotyczyło kosztów objętych porozumieniem APA w podstawowym okresie jego ochrony, ale również w roku poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w 2018 r. Ze względu natomiast na wykreślenie od 1 stycznia 2020 r. art. 15e ust. 16 ustawy o CIT, wnioski złożone w 2020 r. wyłączą ograniczenie z art. 15e wyłącznie co do wydatków poniesionych po 1 stycznia 2020 r. (pod warunkiem wydania decyzji APA).

W zakresie samego pozyskiwania APA warto zwrócić uwagę, że zakres wniosku o wydanie APA został w znacznym stopniu ujednolicony z zakresem lokalnej dokumentacji cen transferowych, co powinno ograniczyć nakład pracy związanej z przygotowaniem takiego wniosku.

Dodatkowo wprowadzona została możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie APA dla transakcji objętych kontrolą lub postępowaniem podatkowym lub sądowo administracyjnym za okres wcześniejszy niż dwa lata podatkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o APA.

Zmieniono także zasady weryfikacji stosowania uprzednio wydanych porozumień cenowych, które będą co do zasady prowadzone w trybie czynności sprawdzających.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Informacje o nowych wpisach i publikacjach prosto na Twój adres e-mail.

Aktualności