Po drobnych zmianach Senatu Tarcza 3.0 wchodzi w życie

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2020 r. ogłoszono ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie zwaną „Tarczą Antykryzysową 3.0”.

Przyjęta przez Sejm część poprawek Senatu nie zmienia treści nowej ustawy w znaczącym stopniu. Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze zmiany względem stanu opisanego w poprzednim alercie z 4 maja (który odnosił się do treści pierwotnego brzmienia ustawy uchwalonej przez Sejm).

  1. Zmiana w zakresie rozszerzenia katalogu uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS.
    Wcześniej informowaliśmy, iż w nowym stanie prawnym, także przedsiębiorcy, których przychody przekroczą trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS pod warunkiem, że ich dochód w miesiącu lutym nie przekroczył 7000 zł. W wyniku zmiany miesiącem odniesienia dla określenia dochodu ma być teraz pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek (a więc z korzyścią dla tych, którzy przed pandemią mieli względnie wysoki dochód a w następnych miesiącach uległ on obniżeniu).
  2. Możliwość wystąpienia o zwrot składek na ZUS za kwiecień i maj dla przedsiębiorców, którzy je już opłacili i spełniają warunki do uzyskania zwolnienia, o których mowa w art. 31zo ust. 2a i 2b (mowa o nich w punkcie poprzednim – przekroczenie limitu przychodu i nieprzekroczenie limitu dochodu).
  3. Danina na rzecz PISF w wysokości 1,5% przychodu od usług VOD będzie mogła być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

Przypominamy ponadto, iż nowa ustawa uchyla przepisy dotyczące zawieszenia biegu terminów prawa materialnego, sądowych i procesowych. „Odwieszenie” ich biegu lub rozpoczęcia biegu nastąpi po upływie 7 dni od dnia wejścia ustawy w życie. W związku z tym, od dnia 24 maja bieg zawieszonych dotychczas terminów będzie kontynuowany.

Warto także zwrócić uwagę, iż projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o którym wspominaliśmy w poprzednim alercie, wbrew zapowiedziom nie trafił ostatecznie do Sejmu. Wobec tego, zarówno wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia w postaci dopłat BGK do oprocentowania kredytów jak i nowelizacja przepisów dotyczących zapobiegania próbom przejęcia kontroli nad niektórymi polskimi przedsiębiorcami zostały odłożone w czasie. Obecnie nie jest znana data, kiedy ten akt miałby trafić pod obrady.

Link do poprzedniego alertu, o którym wyżej mowa: https://www.andersentaxlegal.pl/newsletter/tarcza-3-0-sejm-uchwalil-kolejna-nowelizacje-przepisow-antykryzysowych/

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT

Leszek Rydzewski Partner, Warszawa

E: leszek.rydzewski@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 69
M: +48 609 684 072

Tomasz Srokosz Partner, Katowice

E: tomasz.srokosz@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 52
M: +48 512 286 226

Mateusz Jabkiewicz Konsultant, Warszawa

E: mateusz.jabkiewicz@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 88

Informacje o nowych wpisach i publikacjach prosto na Twój adres e-mail.

Aktualności