Obowiązkowy pobór podatku u źródła może zostać ponownie odroczony

Ministerstwo Finansów opublikowało w ostatnich dniach projekt rozporządzenia ponownie odraczającego moment wejścia w życie obowiązkowego poboru podatku u źródła od wypłat przekraczających rocznie 2 mln zł.

Zgodnie z przepisami, które miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., płatnik wypłacający na rzecz danego zagranicznego odbiorcy odsetki, dywidendy, należności licencyjne lub wynagrodzenie za wybrane usługi niematerialne w łącznej kwocie przekraczającej rocznie 2 mln zł, będzie zobowiązany od nadwyżki ponad tę kwotę pobrać podatek u źródła według podstawowej stawki wynikającej z krajowych przepisów (20% lub 19%), niezależnie od zwolnień, obniżonych stawek i preferencji wynikających z ustawy o podatku dochodowym lub odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Płatnik lub podatnik może następnie wystąpić o zwrot pobranego i zapłaconego podatku u źródła. Płatnik będzie mógł odstąpić od tego obowiązku pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia albo uzyskania z urzędu skarbowego opinii o stosowaniu zwolnienia (tylko w wybranych przypadkach).

Zgodnie ze wspomnianym projektem rozporządzenia, wejście w życie obowiązkowego poboru podatku u źródła od kwot przekraczających 2 mln zł miałoby nastąpić pół roku później, tj. z dniem 1 lipca 2020 r.

Dodatkowo, rozporządzenie ma wyłączyć bezterminowo obowiązkowy pobór podatku u źródła w przypadku wypłaty odsetek lub dyskonta od obligacji oferowanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego na rynkach krajowych (dotychczas wyłączenie dotyczyło tylko obligacji oferowanych na rynkach zagranicznych), a także w przypadku wypłaty przez Skarb Państwa wynagrodzenia za wybrane usługi niematerialne związane z emisją obligacji oferowanych na rynkach zagranicznych. Ma to na celu zapewnić dywersyfikację bazy nabywców obligacji skarbowych oraz poprawić konkurencyjność w stosunku do obligacji innych emitentów.

Należy jednocześnie wspomnieć, że omawiane odroczenie o pół roku obowiązkowego poboru podatku u źródła nie dotyczy pozostałych obowiązków i ograniczeń w zakresie podatku u źródła, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., takich jak: obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania preferencji w podatku u źródła, nowa definicja rzeczywistego właściciela, dodatkowe zobowiązanie podatkowe czy zmiana zasad odpowiedzialności płatnika za niepobrany podatek. Podkreślone zostało to również przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Dlatego w związku ze zbliżającym się końcem roku, warto dokonać przeglądu płatności dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów, zarówno pod kątem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., jak i nowych zasad poboru podatku, które prawdopodobnie zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Co istotne, z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika również, że Ministerstwo Finansów planuje dokonać ponownej nowelizacji przepisów o podatku u źródła. Jej wejście w życie jest planowane na III kwartał 2020 r. Należy się zatem spodziewać, że wejście w życie obowiązkowego poboru podatku u źródła zbiegnie się w czasie ze wspomnianą nowelizacją przepisów.

W razie potrzeby, służymy Państwu pomocą w zakresie bardziej szczegółowego omówienia powyższych zagadnień.

KONTAKT

Monika Poteraj Partner, Warszawa

E: monika.poteraj@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 62
M: +48 669 486 444

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Informacje o nowych wpisach i publikacjach prosto na Twój adres e-mail.

Aktualności