Nowelizacja podatków dochodowych, VAT i Ordynacji podatkowej przyjęta przez Sejm

6 maja 2020 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), fizycznych (ustawa o PIT), zryczałtowanym podatku dochodowym i podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) oraz Ordynacji podatkowej. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu – aktualnie został skierowany do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian wynikających z projektu.

Zmiany w zakresie tzw. białej listy podatników VAT

Nowelizacja przewiduje, że od 1 lipca 2020 roku restrykcje związanie z odpowiedzialnością solidarną w VAT, a także z możliwością zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych wynikające z braku zapłaty na rachunek znajdujący się na tzw. białej liście, będą wyłączone również w sytuacjach gdy zapłata:

 1. została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) – przepis ten ma znaleźć zastosowanie także w przypadku, gdy zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została dokonana od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.,
 2. wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę,
 3. została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:
  1. służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub SKOK wierzytelności pieniężnych (tzw. rachunek cesyjny), lub
  2. wykorzystywany przez ten bank lub SKOK do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
  3. prowadzony przez ten bank lub SKOK w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

– jeżeli odpowiednio bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w którymś z punktów powyżej.

Ponadto, wydłużeniu ma ulec termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy (ZAW-NR) z 3 do 7 dni (wprowadzone niedawno specustawą antykryzysową wydłużenie tego terminu do 14 dni obowiązuje wyłącznie w czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego).

Co więcej, po wejściu w życie nowelizacji zawiadomienie to będzie składane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika dokonującego zapłaty, a nie, tak jak aktualnie, do naczelnika właściwego dla wystawcy faktury, jak i będzie składane jednorazowo, przy pierwszej zapłacie należności na dany rachunek. Zasada jednorazowego składania zawiadomienia została już wcześniej wskazana w objaśnieniach Ministra Finansów dotyczących tzw. białej listy, niemniej dopiero teraz znajdzie potwierdzenie w brzmieniu przepisów.

Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

Na mocy nowelizacji, do ustawy o CIT ma zostać dodany przepis ograniczający prawo do podwyższania kosztów podatkowych o hipotetyczne koszty pozyskania kapitału w sytuacji wniesienia dopłat lub zatrzymania zysku, gdy takie działania są podejmowane głównie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

W konsekwencji, kosztów tych nie będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, gdy podatnik lub podmioty z nim powiązane dokonają nieuzasadnionych ekonomicznie czynności w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego.

Zmiany dotyczące IP Box

Nowelizacja obejmie również tzw. IP Box, czyli preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i znajdzie zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 roku, choć w tym przypadku zmiany mają bardziej charakter doprecyzowujący:

 • uszczegółowiono, że dochód i strata z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej powinny być ustalane zgodnie z regułami wynikającymi z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT (Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów),
 • dodano, że obowiązek stosowania ceny rynkowej znajdzie zastosowanie także do ustalania straty z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Dostosowanie przepisów ustaw o podatkach dochodowych do PKWiU 2015

1 stycznia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nową klasyfikację PKWiU – PKWiU 2015. Niemniej, w przypadku przepisów ustaw: o PIT, zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i CIT zastosowanie wciąż znajduje poprzednia PKWiU 2008.

Nowelizacja ma na celu zastąpienie od 1 stycznia 2021 roku odwołań do PKWiU 2008, odwołaniami do PKWiU 2015 (w praktyce, w przypadku ustawy o CIT, zmiana ta dotyczyć będzie klasyfikacji w oparciu o PKWiU 2015 taboru transportu morskiego w budowie, natomiast większe zmiany w tym zakresie dotyczyć będą ustawy o PIT).

Założeniem opisywanej zmiany jest przyporządkowanie nowych symboli i grupowań statystycznych, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych i zmiany statusu prawnopodatkowego podatników, co oznacza, że zmiana ta ma w założeniu charakter techniczny i nie powinna w żaden sposób wpłynąć na sytuację podatników w podatkach dochodowych.

Sprawozdanie deklaracją podatkową

Z uwagi na wątpliwości co do charakteru prawnego sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, nowelizacja rozszerza o sprawozdania katalog dokumentów uznawanych za deklarację w myśl Ordynacji podatkowej.

Mikrorachunki podatkowe

Nowelizacja wprowadza także możliwość uiszczania wszystkich podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na tzw. mikrorachunek podatkowy (od tego roku na mikrorachunki dokonuje się zasadniczo zapłaty PIT, CIT i VAT). Niemniej, o tym, jakie konkretnie należności zapłacimy na mikrorachunek zdecyduje każdorazowo Minister Finansów w rozporządzeniu. Planowane jest, że jako następne objęte tym obowiązkiem zostaną: akcyza oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Monika Poteraj Partner, Warszawa

E: monika.poteraj@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 62
M: +48 669 486 444

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 88

Informacje o nowych wpisach i publikacjach prosto na Twój adres e-mail.

Aktualności