Niższy PIT oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów już od października 2019 r.

Z dniem 1 października 2019 r. podstawowa stawka podatku PIT zostanie obniżona z 18% do 17%. Obniżone zostaną także koszty pracy przez ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

30 sierpnia 2019 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3714). Z kolei 31 sierpnia 2019 r. Senat przyjął powyższy projekt bez poprawek, co oznacza, że dokument czeka jedynie na podpis Prezydenta.

Obniżenie stawki PIT

Na podstawie powyższej nowelizacji, podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym progu podatkowym (dla osób uzyskujących dochody do kwoty 85.528 zł rocznie) zostanie obniżona o jeden punkt procentowy, z obecnych 18% do o 17%. Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, nadal będzie obowiązywała druga stawka podatku wynosząca 32%. Niższy podatek zastosujemy już przy kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego od dnia 1 października br.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, przyjęcie powyższego rozwiązania oznaczać będzie korzyść dla ponad 25 mln podatników. Obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. będzie dotyczyć dochodów osiąganych m.in.:

 • ze stosunku pracy;
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia, dochodów osiąganych przez członków zarządów lub rad nadzorczych);
 • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych;
 • z emerytury i renty;
 • z praw majątkowych.

Po wejściu w życie 17% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, nowa skala podatkowa od dnia 1 października 2019 r. będzie wyglądała następująco:

 • do kwoty 85.528 zł podatek wyniesie 17% minus kwota zmniejszająca podatek;
 • od kwoty 85.528 zł podatek wyniesie 14.539,76 zł plus 32% nadwyżki ponad 85.528 zł, minus kwota zmniejszająca podatek.

Jak zostało wskazane powyżej, kwota podatku do zapłaty dla rocznych dochodów równych kwocie progu podatkowego 85.528 zł zmieni się z obecnych 15.395,04 zł na 14.539,76 zł.

Podwyżka kosztów uzyskania przychodów dla pracowników

Dodatkowo, na podstawie ustawy nowelizującej, ponad dwukrotnie mają wzrosnąć koszty uzyskania przychodów dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, skutkiem czego zapłacą oni podatek dochodowy od osób fizycznych od mniejszej kwoty.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą dla:

 • jednoetatowców – 250 zł miesięczne (obecnie 111,25 zł) / 3.000 zł rocznie (obecnie 1.335 zł);
 • jednoetatowców, dojeżdżających – 300 zł miesięczne (obecnie 139,06 zł) / 3.600 zł rocznie (obecnie 1.668,72 zł);
 • wieloetatowców – 4.500 zł rocznie (obecnie 2.002,05 zł),
 • wieloetatowców, dojeżdżających – 5.400 zł rocznie (obecnie 2.502,56 zł).

Zdaniem Ministerstwa Finansów, obniżenie stawki podatkowej o jeden punkt procentowy oraz podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów spowoduje zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego, czyli różnicy między kwotą, którą pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje pracodawca (tzw. koszty pracodawcy).

Z kolei bez zmian pozostanie degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8.000 zł do 0 zł).

Jak przygotować się do nadchodzących zmian?

Z uwagi na krótki termin wprowadzenia nowych uregulowań podatkowych, które wejdą w życie już w następnym miesiącu, już teraz warto podjąć działania mające na celu przygotowanie się do nowych przepisów. W szczególności, rekomendujemy dostosowanie wykorzystywanych systemów do naliczania płac do nadchodzących zmian przede wszystkim w kwestii dokonywania obliczeń zaliczek od dochodu uzyskiwanego przez pracowników od dnia 1 października br. oraz obliczeń podatku na potrzeby zeznania podatkowego za 2019 r., co gwarantować będzie prawidłowe rozliczenie z zatrudnianymi pracownikami.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na działalność Państwa firmy, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Monika Poteraj Partner, Warszawa

E: monika.poteraj@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 62
M: +48 669 486 444

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Adam Gołębiewski Konsultant, Warszawa
Elżbieta Stawarczyk Radca prawny, Katowice

E: elzbieta.stawarczyk@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 83

Aktualności