JPK_VAT coraz bliżej

16 października 2019 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: „Rozporządzenie”). Rozporządzenie określa jakie dane podatnicy będą musieli wykazywać w nowym pliku JPK_VAT, po włączeniu do niego danych z deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Plik JPK_VAT jest dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Jest to jeden plik, podzielony na część ewidencyjną i deklaracyjną. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (do 25. dnia kolejnego miesiąca).

Wprowadzenie nowego JPK_VAT nie ograniczy prawa podatników do dokonywania kwartalnych rozliczeń. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składali co miesiąc część ewidencyjną JPK_VAT, a raz na kwartał część ewidencyjną oraz część deklaracyjną.

W części deklaracyjnej podatnik będzie zobowiązany wskazać dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży, w tym korekt tego podatku, a także dane potrzebne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

Część ewidencyjna pliku JPK_VAT obejmuje m.in. ogólne informacje na temat wskazania miesiąca, kwartału i roku, którego dotyczy składana ewidencja, celu złożenia ewidencji, czy składana ewidencja jest pierwotną czy korektą, a także ewidencję sprzedaży i zakupu.

Poza danymi zawartymi już dzisiaj w JPK_VAT, w części ewidencyjnej wprowadzono nowe elementy m.in.:

  • oznaczenie faktur, które podlegają obowiązkowej podzielonej płatności,
  • oznaczenie faktur dotyczących pewnych wrażliwych kategorii towarów m.in. leków, paliwa, papierosów, pojazdów oraz części samochodowych i innych wyrobów akcyzowych, budynków, budowli i gruntów,
  • oznaczania dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – „SW”,
  • oznaczenia dotyczące uproszczonej transakcji trójstronnej „TT_WNT” oraz „TT_D”,
  • oznaczenia „I_42” i „I_63” dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedur celnych tj.: procedury o kodzie 42 oraz procedury o kodzie 63. Dane uzyskane za pomocą tych oznaczeń pozwolą organom podatkowym na sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatników pod kątem spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT,
  • oznaczenia dla transferów bonów SPV i MPV, co jest istotne pod kątem weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez sprzedawcę podatku należnego oraz weryfikacji prawa do odliczenia u pośrednika w obrocie bonami SPV oraz u ostatecznych odbiorców (jeżeli byliby podatnikami VAT),
  • oznaczenie transakcji występujących w ramach procedury „call-of stock”, co ma na celu uwidocznienie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT), które będą realizowane w ramach tej procedury,
  • oznaczenie transakcji łańcuchowych – „TL”, które ma pozwolić organom podatkowym identyfikować transakcje łańcuchowe, a także poprawność ich rozliczenia przed podatników.

Co ciekawe, wraz z rozporządzeniem opublikowane zostały objaśnienia, co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposobu wykazywania danych w ewidencji.

Sankcje

Twórcy nowej struktury nie ukrywają, że część wprowadzonych zmian ma na celu w głównej mierze poprawę jakości analiz dokonywanych z wykorzystaniem plików JPK_VAT, co  w efekcie ma umożliwić zwiększenie efektywności działania organów KAS. Przy czym możliwość dostosowania się przedsiębiorców do nowych wymogów dokumentacyjnych nie jest dla ustawodawcy priorytetem. Jest to o tyle niefortunne, że w przypadku błędu, jaki znajdzie się w treści JPK_VAT, naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji może nałożyć na podatnika karę w wysokości 500 zł.

Co istotne

W dalszym ciągu podatnicy zobowiązani będą do składania deklaracji i informacji: VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D.

Likwidacja deklaracji została przewidziana w nowelizacji ustawy o podatku VAT z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Zmiany mają wejść w życie:

  • od 1 kwietnia 2020 r. – dla dużych przedsiębiorców oraz
  • od 1 lipca 2020 r. – dla pozostałych (mikro, małych i średnich przedsiębiorców).

Oznacza to, że w najbliższej przyszłości należy spodziewać się opublikowania struktur JPK_VAT na stronach Ministerstwa Finansów. Jednakże już teraz z uwagi na zakres zmian, a także potencjalnych sankcji, podatnicy powinni przygotowywać się do wprowadzenia zmian w swoich systemach księgowych.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Aktualności